Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Rem-BergH Kraanbediening Service gevestigd aan de Kruiszwin 3612 1788 PL te Julianadorp;
b. opdrachtgever: de eigenaar van de hijskraan die met Rem-BergH Kraanbediening Service een overeenkomst aangaat tot het bedienen van de hijskraan;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Rem-BergH Kraanbediening Service en de opdrachtgever; d. huurder: de huurder van de opdrachtgever die de hijskraan van de opdrachtgever huurt en ten behoeve van wie Rem-BergH Kraanbediening Service in opdracht van de opdrachtgever de hijskraan bedient;
e. medewerker: de natuurlijke persoon die namens Rem-BergH Kraanbediening Service de overeenkomst uitvoert;
f. hijskraan: de hijskraan van de opdrachtgever die door Rem-BergH Kraanbediening Service in opdracht van de opdrachtgever wordt bediend.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Rem-BergH Kraanbediening Service en de opdrachtgever.
2.2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Rem-BergH Kraanbediening Service wijst de toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Rem-BergH Kraanbediening Service vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien Rem-BergH Kraanbediening Service niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Rem-BergH Kraanbediening Service in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.
2.7. Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ´schriftelijk´, wordt een bericht per E-mail –vooropgesteld dat deze E-mail met een zogenaamd niet automatisch verzonden ´reply´ is bevestigd – hieraan gelijkgesteld.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend.
3.2. Indien offerte voorzien is van een geldigheidstermijn is deze terug te vinden op aangeboden offerte.
3.3. Prijzen vermeld in onze offertes zijn uurtarieven in euro’s en excl. BTW.(met prijzen wordt bedoeld, normaaltarief, overwerk, zaterdag en zon/feestdagen)
3.4. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Rem-BergH Kraanbediening Service opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop Rem-BergH Kraanbediening Service zijn aanbieding baseert.
3.5. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, overeenkomsten of e-mailberichten van Rem-BergH Kraanbediening Service binden Rem-BergH Kraanbediening Service niet.
3.6. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7. Rem-BergH Kraanbediening Service kan naast deze Algemene Voorwaarden tevens gebruik maken van Voorwaarden voor opdracht.
3.8. Voorwaarden voor opdracht worden vermeld in de offerte die Rem-BergH Kraanbediening Service opdrachtgever vrijblijvend aanbied.
3.9. De Voorwaarden voor opdracht zijn geldig als opdrachtnemer en opdrachtgever de offerte ondertekend hebben.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen de schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend, nadat de opdrachtgever de offerte van Rem-BergH Kraanbediening Service heeft ondertekend dan wel nadat de opdrachtgever via de e-mail of op enige andere wijze akkoord is gegaan met het aanbod van Rem-BergH Kraanbediening Service.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. Rem-BergH Kraanbediening Service zal bij het bedienen van de hijskraan de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de huurder in acht nemen.
5.2. Rem-BergH Kraanbediening Service heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen en/of om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
5.3. Indien de medewerker wegens ziekte of een andere omstandigheid geen werkzaamheden voor de huurder kan uitvoeren, dan wordt de huurder en de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis gesteld. In een dergelijk geval zullen partijen met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen.
5.4. Opdrachtgever is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor invulling opdracht, Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk is bevestigd door Rem-BergH Kraanbediening Service.
5.5. Een vermelde termijn van uitvoering kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd.
5.6. Rem-BergH Kraanbediening Service verklaart de werkzaamheden uit te voeren als zelfstandig ondernemer.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan Rem-BergH Kraanbediening Service aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Rem-BergH Kraanbediening Service ter beschikking worden gesteld.
6.2. Indien de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem verstrekte materialen.
6.3. De opdrachtgever dient Rem-BergH Kraanbediening Service of inhuurpersoneel van Rem-BergH Kraanbediening Service degelijke instructies te geven waaruit duidelijk blijkt welke werkzaamheden er verricht dienen te worden.
6.4. De opdrachtgever is gehouden Rem-BergH Kraanbediening Service onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van
belang kunnen zijn. Tevens dient de opdrachtgever Rem-BergH Kraanbediening Service te informeren over situaties die mogelijk een gevaar kunnen opleveren voor Rem-BergH Kraanbediening Service. 6.5. De opdrachtgever vrijwaart Rem-BergH Kraanbediening Service voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit (de uitvoering van) de overeenkomst.
6.6. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de werking en veiligheid van de hijskraan. De opdrachtgever dient er te allen tijde voor zorg te dragen dat hijskraan voldoet aan alle wettelijke eisen. Hijsmiddelen en certificaten dienen aanwezig te zijn en niet over datum te zijn. Indien de hijskraan een mankement heeft, dan dient de opdrachtgever dat vooraf aan Rem-BergH Kraanbediening Service te melden.
6.7. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de hijskraan goed onderhouden wordt, de dagelijkse controle wordt door Rem-BergH Kraanbediening Service uitgevoerd.
6.8. De hijskraan dient afgetankt te zijn en, indien van toepassing, geladen met hijsgereedschap zoals bijvoorbeeld: kubel, blokkenklem, pallethaak, ect.
6.9. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de locatie(s) waar, de hulpmiddelen waarmee en de omstandigheden waarin Rem-BergH Kraanbediening Service de werkzaamheden uit dient te voeren veilig zijn en voldoen aan alle wettelijke voorschriften. De opdrachtgever dient zodanige maatregelen te treffen dat Rem-BergH Kraanbediening Service of medewerker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermd is tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed.
6.10. Rem-BergH Kraanbediening Service gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
6.11. De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het Rem-BergH Kraanbediening Service of de medewerker onmogelijk maakt de werkzaamheden naar behoren uit te voeren. De opdrachtgever dient Rem-BergH Kraanbediening Service of de medewerker de gelegenheid te geven de werkzaamheden uit te voeren onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke (veiligheids)eisen.
6.12. De opdrachtgever staat er voor in dat de rust- en werktijden van de medewerker voldoen aan de wettelijke vereisten.
6.13. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de hijskraan en de risico’s die verbonden zijn aan het uitvoeren van de overeenkomst zoals, maar zeker niet beperkt tot, arbeidsongeschiktheid en letselschade, verzekert zijn.
6.14. De verplichtingen jegens Rem-BergH Kraanbediening Service die zijn opgenomen in dit artikel gelden, voor zover van toepassing, tevens voor de huurder. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de huurder deze verplichtingen nakomt.
6.15. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Rem-BergH Kraanbediening Service heeft voldaan, dan heeft Rem-BergH Kraanbediening Service het recht de kosten en/of schades die daaruit voortvloeien aan de opdrachtgever in rekening te brengen en heeft Rem-BergH Kraanbediening Service het recht zijn werkzaamheden op te schorten.

Artikel 7. Tarieven
7.1. Het vermelde uurtarief zijn exclusief BTW of BTW verlegd en in euro’s.
7.2. Rem-BergH Kraanbediening Service is gerechtigd zijn uurtarief te wijzigen indien zijn kosten stijgen door wijzigingen in wet- en regelgeving of door overige overheidsmaatregelen. Rem-BergH Kraanbediening Service zal de opdrachtgever het voornemen tot wijziging van het tarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Rem-BergH Kraanbediening Service zal daarbij de omvang van en de datum waarop de wijziging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8. Wijzigen van de overeenkomst en meerkosten
8.1. De financiële consequenties van het wijzigen van de overeenkomst, worden, indien mogelijk, vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.
8.2. Wachttijden en oponthoud veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het niet voldoen van de opdrachtgever of de huurder aan zijn verplichtingen, indien deze leiden tot meerkosten, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9. Facturatie, betaling en retentierecht
9.1. Facturatie geschiedt wekelijks achteraf.
9.2. De opdrachtgever dient de van Rem-BergH Kraanbediening Service ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.
9.3. Indien de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een door Rem-BergH Kraanbediening Service betalingsherinnering, dan heeft Rem-BergH Kraanbediening Service het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat alle verschuldigde bedragen betaald zijn. Rem-BergH Kraanbediening Service kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de opdrachtgever door de opschorting lijdt.
9.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek (BW), verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een minimum van € 100,-9.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Rem-BergH Kraanbediening Service op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 9.6. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
9.7. Rem-BergH Kraanbediening Service is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat alle openstaande facturen door de opdrachtgever voldaan zijn.

Artikel 10. Geheimhouding
10.1.Rem-BergH Kraanbediening Service garandeert de opdrachtgever gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen en niet over te dragen aan derden, tenzij de opdrachtgever hiervoor toestemming heeft verleend.
10.2. Indien Rem-BergH Kraanbediening Service – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Rem-BergH Kraanbediening Service zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Rem-BergH Kraanbediening Service niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en verjaring
11.1. Rem-BergH Kraanbediening Service kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, de huurder,
hun ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever of de huurder te werk zijn gesteld
11.2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Rem-BergH Kraanbediening Service is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en verstrekte adviezen onjuist en/of niet volledig of door het opvolgen van de door de opdrachtgever of de huurder gegeven instructies. opdrachtgever vrijwaart Rem-BergH Kraanbediening Service tegen alle aanspraken ter zake. Indien schade is ontstaan door het opvolgen van Rem-BergH Kraanbediening Service van aanwijzingen van de huurde dan kan Rem-BergH Kraanbediening Service daarvoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.
11.3. De opdrachtgever is gehouden alle schade te vergoeden die Rem-BergH Kraanbediening Service als gevolg van omstandigheden, waarvan de opdrachtgever op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn en waarvan hij Rem-BergH Kraanbediening Service niet in kennis heeft gesteld.
11.4. Rem-BergH Kraanbediening Service is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door Rem-BergH Kraanbediening Service gedurende de periode dat hij werkzaamheden uitvoert. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de hiervoor omschreven schade wordt gedekt door zijn verzekering of door de verzekering van de huurder.
11.5. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor en is verantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden in de ruimste zin des woords. Indien de medewerker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden lichamelijk letsel oploopt of komt te overlijden, dan is de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk. De opdrachtgever dient zich tegen de risico’s omschreven in dit artikel goed te hebben verzekerd.
11.6. Rem-BergH Kraanbediening Service kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die inherent is aan dan wel onvermijdelijk is bij het door Rem-BergH Kraanbediening Service op correcte wijze uitvoeren van de overeenkomst.
11.7. Rem-BergH Kraanbediening Service kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de uitvoering van de overeenkomst niet het door de opdrachtgever verwachte resultaat oplevert.
11.8. Indien Rem-BergH Kraanbediening Service aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Rem-BergH Kraanbediening Service beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Rem-BergH Kraanbediening Service gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Rem-BergH Kraanbediening Service beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever heeft betaald voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van de betaalde vergoeding van 1 dag.
11.9. Rem-BergH Kraanbediening Service is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie. werkomstandigheden in de ruimste zin des woords. Indien de medewerker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden lichamelijk letsel oploopt of komt te overlijden, dan is opdrachtgever daarvoor aansprakelijk. De opdrachtgever dient zich tegen de risico’s omschreven in dit artikel goed te hebben verzekerd.
11.10. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Rem-BergH Kraanbediening Service vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Rem-BergH Kraanbediening Service kan aanwenden.
11.11. Indien de opdrachtgever goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden aan Rem-BergH Kraanbediening Service ter beschikking heeft gesteld en deze goederen en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan Rem-BergH Kraanbediening Service ter beschikking zijn gesteld, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding
12.1. Rem-BergH Kraanbediening Service is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
a. Rem-BergH Kraanbediening Service bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen;
b. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
c. na het sluiten van de overeenkomst Rem-BergH Kraanbediening Service ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Rem-BergH Kraanbediening Service niet zal nakomen.
12.2. Rem-BergH Kraanbediening Service is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden c.q. te beëindigen, indien de opdrachtgever:
a. surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
b. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag heeft ingediend of in liquidatie treedt;
c. zijn (betalings)verplichtingen jegens Rem-BergH Kraanbediening Service niet nakomt.
12.3. Voorts is Rem-BergH Kraanbediening Service bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.4. Rem-BergH Kraanbediening Service is in geval van ontbinding van de overeenkomst niet gehouden tot het vergoeden van eventuele directe- noch gevolgschade die de opdrachtgever heeft geleden.
12.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden of Rem-BergH Kraanbediening Service de uitvoering van de overeenkomst opschort, dan worden de werkzaamheden die tot aan het moment van de ontbinding of opschorting zijn uitgevoerd aan de opdrachtgever gefactureerd, onverminderd het recht van Rem-BergH Kraanbediening Service op vergoeding van schade die hij door de ontbinding of opschorting lijdt of heeft geleden.

Artikel 13. Overmacht
13.1. Onder overmacht wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan: stroomstoring; weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden; werkstakingen; verkeersstoring; branden; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid; ziekte of persoonlijke (familie) omstandigheden van Rem-BergH Kraanbediening Service; diefstal.
13.2. In het geval dat Rem-BergH Kraanbediening Service door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Rem-BergH Kraanbediening Service het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar zijn keuze, zonder dat Rem-BergH Kraanbediening Service gehouden is om enige door de opdrachtgever geleden schade te vergoeden.
13.3. De werkzaamheden die tot aan het moment van de overmachtssituatie zijn uitgevoerd worden aan de opdrachtgever gefactureerd.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1. Op de overeenkomst tussen Rem-BergH Kraanbediening Service en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Rem-BergH Kraanbediening Service worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Rem-BergH Kraanbediening Service gevestigd is.

15.Slotbepaling
15.1. In deze Algemene Voorwaarden, offertes of in een disclaimer het voorbehoud is Rem-BergH Kraanbediening Service niet aansprakelijk voor typefouten’ of ‘voor kennelijke typefouten’.
15.2. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend Rem-BergH Kraanbediening Service.

Rem-BergH Kraanbediening Service